Наличник ТЭМ2.35.40.221

Наличник ТЭМ2.35.40.221

Аналог ТГМ4.35.40.139, ТЭ30.35.40.127