Наличник ТЭМ1.30.40.222

Наличник ТЭМ1.30.40.222

Аналог ТГМ4.35.40.141, ТЭ30.35.40.128